ࡱ> gif5@tbjbj22&xXXR#### #T -2t#t#t#t#t#t#t#t#e,g,g,g,g,g,g,$<.R0,9t#t#t#t#t#,t#t#,&)&)&)t#t#t#e,&)t#e,&)6&)\)+E,t#h# m#r&,e,,0 -,,"1)"1E,"1E, t#t#&)t#t#t#t#t#,,!#) #Aanvulling 2006 - Dorpsvisie De Blesse/ Peperga Inleiding Ook dit jaar zijn er weer een aantal aanvullingen en/of wijzigingen te noteren voor de dorpsvisie. We zullen deze in de aanvulling 2006 puntsgewijs benoemen. Verkeer en Veiligheid Op dit moment is precies volgens de planning een werkgroep Steenwijkerweg in oprichting. Een aantal bewoners zal hierin zitting nemen. Er zal een plan worden gerealiseerd voor herinrichting om de knelpunten zoals die nu door de bewoners ondervonden worden aan te pakken. Dit plan zal t.z.t worden aangeboden aan de gemeente. Wanneer er rond 2008 vanuit de gemeente weer een budget voor herinrichting beschikbaar is zijn ze in ieder geval op de hoogte van de wensen van de bewoners. Woningbouw Van de woningbouwvereniging hebben wij vernomen dat zij omstreeks oktober 2006 gaan beginnen met de bouw van 3 blokken van 2 woningen op de braakliggende stukken grond tussen de bestaande bouw. Dit betreft de Steenwijkerweg Zuid/West. Voor wat betreft de Zuid/Oost zijde zijn er nog geen concrete plannen bij ons bekend. Wel is er inmiddels door de gemeente een vrijstelling artikel 19 lid 1 wet op de ruimtelijke ordening afgegeven. Met andere woorden er mag gebouwd worden. Wij zullen nog met de bouwgroep Westerveld contact opnemen over de concrete plannen. Werk en Bedrijvigheid De pinautomaat in Steggerda zal voorlopig in het voormalige pand van de Rabobank blijven zitten. In het afgelopen jaar is er ook weer gebleken dat vele bedrijven in ons werkgebied de activiteiten die georganiseerd worden in de Blesse/Peperga financieel hebben ondersteund. Zonder deze giften en hand en span diensten van de bedrijven zouden een aantal activiteiten zeker niet plaats hebben gevonden. Hieruit blijkt voor ons dorp het belang van de bedrijven op sociaal en economisch gebied. Voorzieningen Het trapveldje is intussen gerenoveerd. De drainage is nagekeken, er is grond opgebracht en gras ingezaaid. Voor als nog ziet het er keurig uit. De speeltoestellen blijven een probleem. Gezien het aantal kleine kinderen zijn er te weinig. Plaatselijk belang zal een verzoek indienen bij de gemeente om een telling van de kinderen versus het aantal speeltoestellen. Zo kunnen we misschien toch wat extra krijgen. Wij zijn in 2005 in gesprek geweest met een aantal jongeren tussen de 12 jaar en de 16 jaar. Zij hebben hun wensen kenbaar gemaakt en het advies van ons meegekregen om hiervan een plan te maken. Het grote zorgenkindje blijft het dorpshuis t Centrum. Uit het laatste bouwkundig rapport van eind 2005 blijkt dat er in de komende 2 jaar voor circa 80.000 onderhoud aan het gebouw noodzakelijk is. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. Op dit moment wordt het met lapmiddelen bij elkaar gehouden maar dat duurt geen jaren meer. Wij zijn aan het brainstormen voor mogelijke opties. Conform gemeente beleid is er volgens ons maar een oplossing mogelijk. Nieuwbouw bij de Dorpsschool in De Blesse is een rele optie. Hierbij creer je een brede school wat past in het gemeentelijk lokaal sociaal beleid. De grond van het  t Centrum komt vrij, is gemeente grond, voor bijvoorbeeld woningbouw. Tot zover de aanvulling van 2006, Plaatselijk Belang de Blesse/Peperga Inleiding Voor u ligt de Dorpsvisie van De Blesse Peperga. Als basis hiervoor hebben gediend de keukentafel gesprekken van 2 jaar geleden, de enqute van vorig jaar en de extra ledenvergadering welke in mei 2003 heeft plaatsgevonden. We hebben ervoor gekozen om per onderwerp telkens dezelfde opzet aan te houden met daarin de volgende onderdelen: -Huidige situatie; hierin wordt de situatie van dit moment beschreven. -Gewenste situatie; hierin worden de wensen beschreven welke door u naar voren zijn gebracht. -Oplossingen en actiepunten; hierin wordt beschreven wat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat die wensen gerealiseerd kunnen worden. Met deze visie willen we de wensen van het dorp kenbaar maken naar de gemeente of andere instanties. Het moet de basis zijn voor het uitvoeren van plannen en ideen die door het dorp kenbaar zijn gemaakt. Hiermee lopen we voorop in de planvoorbereiding van bijvoorbeeld de gemeente. Hiermee kunnen we voorkomen dat we achter de feiten aanlopen en geen inspraak meer hebben. Het bestuur van Plaatselijk Belang De Blesse Peperga wil samen met U en zeker niet alleen de wensen op uitvoerbaarheid toetsen en zo mogelijk ten uitvoer brengen. Wij gaan dus niet alles zelf uitwerken. Bepaalde taken kunnen ook door een op te richten werkgroep worden uitgevoerd. Deze dorpsvisie is niet af en komt ook nooit af. De toekomst zal steeds weer nieuwe problemen of kansen bieden waar we nu nog geen zicht op hebben. Ook zullen sommige wensen inmiddels alweer gerealiseerd zijn. Wij willen u als inwoners bedanken voor de informatie en het meedenken over het nu en de toekomst van onze dorpen. Ook de Feriening Lytse Doarpen in de persoon van Klaas Hallema bedankt voor alle adviezen en het meedenken. Bestuur Plaatselijk Belang De Blesse/Peperga September 2004 Verkeer en veiligheid Algemene beschrijving van de verkeerssituatie De inwoners van onze dorpen zijn tevreden over de bereikbaarheid van de dorpen. De toestand van de wegen is goed te noemen. Toch komen er ook een aantal knelpunten naar voren. Het grootste probleem betreft de Steenwijkerweg. Op deze weg wordt veel te hard gereden Daarnaast is er bijna geen parkeergelegenheid waardoor er soms autos deels op de weg staan. Ook voor voetgangers en fietsers waaronder schoolgaande kinderen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan omdat er geen veilige oversteekplaatsen zijn. Voor de Spoorlaan geldt ook dat daar veel te hard wordt gereden. Een ander probleem betreft het openbaar vervoer. Over de verbindingen en het aantal diensten is geen klagen, maar wel over de route in het dorp. Door een wijziging in route schema rijden er nu dagelijks circa 25 bussen door de Bovenweg en Nieuwstraat. Deze straten zijn hier niet op berekend. Het levert schade op aan de wegen, aan geparkeerde autos en onveilige situaties voor met name kinderen. Gewenste situatie Het harde rijden over vooral de Spoorlaan en de Steenwijkerweg moet worden teruggedrongen. Er zal een betere markering moeten komen bij de dorpsgrenzen en ook verkeersremmers zouden kunnen helpen. Daarnaast zouden er 1 of 2 zebrapaden kunnen komen op de Steenwijkerweg. Er zullen ook parkeervakken moeten komen om te voorkomen dat autos (deels) op de weg staan. Voor de bussen zal er een keerlus moeten komen, ergens net buiten het dorp, om te voorkomen dat ze nog langer door de Bovenweg en Nieuwstraat moeten rijden. Oplossingen en actiepunten Voor de Steenwijkerweg zal er een werkgroep geformeerd moeten worden van bewoners en Plaatselijk Belang, om te kijken waar de behoeftes en problemen liggen. De uitkomsten hiervan kunnen dan door de gemeente worden meegenomen in hun plannen voor herinrichting van deze weg. Voor de Spoorlaan geldt dat er in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan al in wordt voorzien dat de snelheid daar terug gaat naar 30 km.Dit had al klaar zullen zijn op 01-01-03. Wij zullen de gemeente hierop weer aanspreken. In de tussentijd zouden politiecontroles en het plaatsen van borden van 3VO een oplossing kunnen zijn. Na overleg met de gemeente is er geld berschikbaar gesteld en is de keerlus inmiddels gerealiseerd. Situatie per locatie Steenwijkerweg Huidige situatie Oplossingen/actiepunten -er wordt te hard gereden -verkeersremmers, portalen bij de ingang van dorp, politie -weinig parkeer ruimte controles -onveilige oversteek - parkeervakken creren -oprichten werkgroep -zebra aanleggen Spoorlaan Huidige situatie Oplossingen/actiepunten -er wordt te hard gereden -snelle invoering GVVP, in tussentijd politie controle en actie borden of stickers Nieuwstraat Bovenweg Huidige situatie Oplossingen/actiepunten -bussen door de straat -overleg met de gemeente over een keerlus voor de bussen Woningbouw Algemene beschrijving huidige situatie De Blesse en Peperga zijn mooie dorpen om in te wonen. We zijn omgeven door bos, landerijen en het gebied van de Linde. Er wonen nu circa 860 mensen in ons dorp. Op dit moment mag er echter niet meer worden gebouwd. In het structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 staat dat beschreven. Volgens het woningverdelingsprogramma van de gemeente hebben we op dit moment twee woningen te veel. Voor jonge starters in ons dorp zal dit problemen gaan opleveren. Die zullen zich elders moeten vestigen. Er is ook niet voldoende woonruimte in de nabije toekomst voor senioren. Uit de vorig jaar gehouden enqute blijkt dat bijna 82% van de bevolking vindt dat er op beperkte schaal woningbouw mogelijk moet zijn. Gewenste situatie Voor de leefbaarheid van het dorp is het van belang dat ook jonge mensen in onze dorpen kunnen vestigen. Op dit moment zijn er voor die doelgroep praktisch geen mogelijkheden om een betaalbare woning te kopen. Ook voor de huurwoningen die maar mondjesmaat vrijkomen, is er veel vraag en weinig aanbod. Voor senioren ontstaat er op korte termijn ook een probleem om in hun dorp te kunnen blijven wonen. Een mogelijke oplossing hiervoor zou een seniorenflat met een gemeenschapsruimte kunnen zijn. De meest geschikte bouwlocatie op dit moment is de Steenwijkerwegzuid. Dit kwam ook naar voren uit de vorig jaar gehouden enqute. De Oostzijde is geschikt voor koopwoningen en aan de westzijde is er nog ruimte voor huurwoningen. Die grond is in het bezit van een woningbouwvereniging. Zo mogelijk zou er een regeling moeten komen welke de eigen bewoners voorrang geeft om zich te vestigen in hun eigen dorp. Voor de toekomst is het terrein van de huidige autosloperij ook heel geschikt voor woningbouw. Oplossingen en actiepunten Als eerste zullen we er voor moeten zorgen dat de gemeente woningen gaat toevoegen aan onze woningvoorraad. In mei 2004 is er een mondelinge toezegging gedaan, dat er 12 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Voor het bouwen van koopwoningen is er reeds overleg gaande met de eigenaar van de grond en de gemeente. Er is een voorlopig plan ingediend bij de gemeente. Voor wat betreft huurwoningen zijn we in overleg met de woningbouwvereniging. In dit overleg zullen ook de mogelijkheden voor het bouwen van senioren woningen/flat meegenomen dienen te worden. De knelpunten Huidige situatie Actie punten -overschot van 2 woningen -in overleg met de gemeente om ruimte te krijgen in het woonverdelingsprogramma -tekort aan huurwoningen -in overleg met de woningbouwvereniging om te kijken of er mogelijkheden zijn voor het bouwen van huur- woningen -tekort aan betaalbare koop - overleg plegen met de gemeente en bouwonderneming woningen om een aantal woningen te kunnen bouwen -dreigend tekort aan senioren - overleg met de woningbouwvereniging of particulier woningen voor b.v. een seniorenflat Werk en bedrijvigheid Huidige situatie Op dit moment kent ons dorp circa 55 bedrijven of eenmans zaken. De meeste daarvan zijn relatief klein met als grote uitzondering de TAB en Oosterveld Verwarming. Voor de bedrijven binnen de bebouwde kom is praktisch geen mogelijkheid voor uitbreiding. Eventuele uitbreiding van bestaande bedrijven binnen de bebouwde kom mag niet ten koste gaan van eventuele woningbouw. Helaas bevinden zich in ons dorp geen supermarkt en een bank meer. Dit wordt door een groot deel van de bevolking toch als een gemis ervaren. Gewenste situatie Voor de leefbaar in het dorp is werkgelegenheid in de nabije omgeving van belang. Mensen die veel moeten reizen voor hun werk zullen minder tijd over houden voor het verenigingsleven in het dorp. De Blesse/Peperga is nu primair een woondorp. Dat zal ook zo moeten blijven maar het moet geen slaapdorp worden zonder bedrijvigheid. Het is dus van belang dat we de bedrijvigheid die past bij het karakter van het dorp in stand moeten houden. Immers is het ook naast werkgelegenheid belangrijk voor het sociaal welzijn van de dorpsbewoners. De bedrijven zijn vaak de sponsoren van de vele activiteiten in het dorp. Een door het dorp gewenste supermarkt zal geen haalbare kaart blijken. Hier is door de Spar een onderzoek naar gedaan. Geconcludeerd werd dat er dan minimaal circa 1300 inwoners in een dorp moeten wonen.Daar voldoen wij als De Blesse Peperga niet aan. Het bankfiliaal van de Rabobank is ook gesloten. Een pinautomaat zou wel een optie kunnen zijn. Actiepunten Op zich kunnen we heel tevreden zijn met de bedrijvigheid in dorp. Voor wat betreft de het verdwijnen van de bank is het een optie om eens te bellen met de Rabobank (of een andere bank) om te kijken of het plaatsen van een pinautomaat mogelijk is in ons dorp. Knelpunten Huidige Situatie Actiepunten -Geen bank of pinpunt in het dorp -Overleg plegen met banken(Rabo of Postbank) -Bescherming van het ondernemingsklimaat -In gesprek blijven met de gemeente Voorzieningen Algemene beschrijving van de huidige situatie Hoewel De Blesse en Peperga tal van voorzieningen kennen, zijn er de laatste tijd toch ook een aantal belangrijke verloren gegaan. De belangrijkste daarvan zijn de supermarkt, de bank de slager en de bakker. Een aantal zeer belangrijke voorzieningen hebben we nog steeds in ons midden zoals een huisarts, de melkboer en een postagentschap bij de Welkoop. We zullen ons ook sterk moeten maken om deze te kunnen behouden. Daarnaast biedt ook de natuur ons prima voorzieningen om te lopen, te fietsen of te varen. Denk hierbij aan de Blesdyker heide, De Eese en de Lindevallei. Verder hebben we een dorpshuis waarin tal van activiteiten plaatsvinden zoals de peuterspeelzaal, de anbo, het ouderen koor en een kaartclub. Voor de grote buitenactiviteiten zoals het jaarlijkse vuurwerk en het dorpsfeest beschikken we over het trapveldje. De afwatering van dit terrein laat echter te wensen over. De Blesse/Peperga mist een informatiebord. Het komt regelmatig voor dat mensen de weg vragen naar een bedrijf of straat. Gewenste situatie Vele inwoners zien het verlies van de supermarkt als een groot gemis. De melkboer en ook de shop bij het tankstation vullen een deel van dat gemis weer op. Het zou wel prettig zijn, zeker ook voor de oudere bewoners, dat we ergens ons geld zouden kunnen pinnen. Nu is dat voor de postbank rekening houders nog mogelijk bij de Welkoop. Daarnaast is ook het niet hebben van een hondentoilet in ons dorp een gemis. Her en der is er toch overlast merkbaar. Een hondentoilet zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Het dorpshuis t Centrum zou volgens een aantal stemmen moeten worden omgeturnd tot een multifunctioneel centrum. Feitelijk is het dat al. Het is gewoon te huur voor activiteiten zoals een familiefeest of buurtfeest. Wel zal het opgeknapt moeten worden. Wellicht zal er dan op de bewoners van het dorp een beroep gedaan moeten worden om de kosten binnen de perken te houden. Een informatiebord zou b.v. geplaatst kunnen worden bij de benzinepomp. Dit is toch een centrale plaats in het dorp waar ook de auto veilig stil gezet kan worden. Wat er in dorp niet is, is een mooi compact speelterrein met speeltoestellen voor de jeugd. Nu staat er hier en daar een speeltoestel terwijl het schoolplein na schooltijd zelf verboden toegang is. Verder zou het mooi zijn als het trapveldje droog bleef, zodat we niet bij 1 bui weer natte voeten krijgen tijdens het dorpsfeest. Oplossingen en actiepunten Het is voor ons als dorp van het grootste belang ons sterk te maken voor de voorzieningen welke wij nu nog hebben. De ervaring leert dat als iets eenmaal weg is uit economisch oogpunt, dit bijna nooit weer terug komt. Voor een hondentoilet zullen we weer in gesprek moeten met de gemeente om te kijken of er een geschikte locatie te vinden is. Het dorpshuis is toe aan een onderhoudsbeurt. Momenteel is de beheerscommissie bezig potjes daarvoor los te weken bij verschillende instanties. Mankracht uit het dorp kan hierbij gewenst zijn. Voor het verbeteren van de gesteldheid van trapveldje zal overleg met de gemeente gevoerd moeten worden. Ook voor de aanleg van een speelterrein met voldoende speeltoestellen moeten we in overleg met de gemeente. Voor het plaatsen van een infobord zou ook de plaatselijke middenstand medewerking of financile steun kunnen verlenen. Knelpunten Huidige situatie Actiepunten - overlast van hondenpoep -overleg met gemeente over een honden toilet - onderhoud dorpshuis -beheerscommissie en mankracht uit het dorp - slechte gesteldheid trapveldje -overleg met gemeente over oplossing - meer speeltoestellen/speeltuin -overleg met gemeente over meer toestellen en/of locatie - infobord - in samenspraak met plaatselijke middenstand Sport en verenigingsleven Huidige situatie Er is in het dorp voor mensen van allerlei leeftijdscategorien een aanbod aan sport en activiteiten. Daarvan is de voetbal club V.V. De Blesse de grootste aanbieder. Onlangs is er een sportschool actief in de gymzaal, die zijn aanbod vergroot heeft en ook een aanbod richting onze jeugd heeft gedaan. Het nadeel is alleen dat de gymnastiekzaal iedere vakantie gesloten is. Dit is een verordening van de gemeente. Voor de 55 plussers is de ANBO erg actief, zij verzorgen onder andere ook gymnastiek en volksdansen. Deze leeftijdsgroep kan zich ook aansluiten bij het zangkoor. De swelverlopers timmeren ook flink aan de weg, er hebben zich een groot aantal lopers aangesloten die mogelijkheden hebben om al dan niet hardlopend routes met elkaar lopen. Ook dragen zij zorg voor de jaarlijkse stratenloop. Dit evenement trekt altijd weer een groot aantal lopers maar ook bezoekers, wat een mooie opsteker is voor het dorp. Voor muziekles, volleybal, tennis of korfbal kan men in het naburig dorp terecht. Gewenste situatie Natuurlijk blijven er altijd wensen over. Dat heeft met name te maken met de gymnastiekvereniging die helaas een aantal jaren geleden opgeheven is omdat er een gebrek aan leiding ontstond. Dat dit toch wel een hele aderlating is geweest blijkt wel uit het grote leden aantal waar deze club uit bestond en dan met name de kinderen. Voor deze groep is er weinig tot geen aanbod meer. De kleutergymnastiek wordt als een groot gemis ervaren. Het zal dan ook een taak van ons allen worden om dit in ieder geval weer te gaan organiseren. Dit zal natuurlijk afhangen van het vinden van een bevoegd leid(st)er en of dit al dan niet vrijwillig kan. Er bestaat ook nog steeds behoefte aan een hangplek voor jongeren. Een aantal jaren geleden is er een jeugdsoos georganiseerd wat op een fiasco uitgelopen is, omdat de jongeren de verantwoordelijkheid niet aankonden. Toch zal er zoiets als een hangplek gecreerd moeten worden zodat ook de leeftijdscategorie van 12 t/m16 jaar een plekje voor hun zelf hebben in het dorp. Je zou hieraan ook opnieuw een knutselclub kunnen relateren maar dit is sterk afhankelijk van het aantal vrijwilligers wat hiervoor beschikbaar is. Eventueel is dit misschien in samenwerking met andere dorpen te realiseren. De samenwerking met andere dorpen is ook voorzichtig op poten gezet en de wens is dat hier ook vruchtbare zaken uit zullen komen. Denk dan aan het gezamenlijk optreden naar gemeentes e.d. Op 30 april is er in het dorp niets meer waar we als dorpelingen actief aan mee kunnen doen. Er zijn mensen die vinden dat er een oranje vereniging zou moeten komen. Wanneer er een aantal vrijwilligers is die dit wil oppakken dan zal dorpsbelang dit zeker ondersteunen. Actiepunten Over een ding kun we het snel eens zijn. Er zijn vrijwilligers nodig om een aantal zaken te realiseren. Dit geldt o.a. voor de jeugd m.b.t. een hangplek of soos. Eerst gaan we binnenkort een vergadering uitschrijven voor de jeugd van 12 t/m 16 om te kijken wat hun wensen zijn en wat er leeft. Vervolgens kunnen we een beroep doen op de Stichting Welzijnswerk Weststellingwerf (SWW). Zij willen ons helpen om zaken op de rit te krijgen en of met de jeugd in gesprek te gaan over wat zij voor wensen hebben. We zullen zeker gebruik maken van het aanbod van SWW. Voor een hangplek zal een suggestie gedaan worden en ook hoe deze eruit zal komen te zien. Een actiepunt zal zeker zijn om de sportschool die zich momenteel huisvest in de gymzaal te vragen wat zij kunnen betekenen voor ons wat betreft de leeftijdsgroep van 4 t/m 7 jaar. Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om de gymnastiekvereniging nieuw leven in te blazen, misschien kan dit in samenwerking met andere dorpen. De knelpunten Huidige situatie Actie punten Oranje vereniging Inmiddels is er een Oranjevereniging opgericht 78@J')'N'X'z'{'r((((T)d)f)})))3+3/3?3B3N355<===="=KKK(KLLLLPPPmWzWc[g[w[[[[[ttttUh05>*\ h0>* h0>* h06] h6] h05\h0 h5\hJ01;<   * + %&BgdtBCDfg|}7op &dPgdgdJK """-"."#6$7$8$S$T$&&'*'+',',';'<'{''(?(T(e(f(g(q(r(((<)=)>)S)T)~))))))***O ^O *,,,,, ../e0000001\23,3-3.3/3O3P333344444 5Y5Z5555566z7 8 8 888:;;;;;<<<<<<====#=$=t======>>>?C@@AAAABB DEFtGuGGGGJJJJJKKK)K*KrKKKTLLLLLLLLLLLLLLmM V^V`mMeNOPPPPHSUZVkWlWmWyWzWc[d[e[f[g[u[v[w[[[[@tHtt V^V`Geen gymnastiek vereniging Overleg met oude club en omringende dorpen Jeugdsoos en hangplek Vergadering uitschrijven voor de jeugd In overleg met het SWW. ttttttttt V^V`$1hP. A!"#$%F@F StandaardCJ_HaJmHsHtH2@2 Kop 1$@&5\0@0 Kop 2$@&>*@@@ Kop 3$V@&^V`>*LA@L Standaardalinea-lettertypeZi@Z Standaardtabel :V 44 la .k@. Geen lijst Rx01;<*+%& B C D f g | } 7opJK-.678ST*+,;<{?Tefgqr<=>ST~  """"" $$%e&&&&&&'\(),)-).)/)O)P))))**** +Y+Z+++++,,z- . . ...011111222222333#3$3t3333334445C66777788 :;<t=u===@@@@@AAA)A*ArAAATBBBBBBBBBBBBBBmCeDEFFFFHIKZLkMlMmMyMzMcQdQeQfQgQuQvQwQQQQR$RbR{R|R}R~RRRRR0@0p@0@0@00@0@0@0 @0@0@0@00@0 @0@0@0@0@0 @0@0 @0 0@0@0@0@0 0 @0@0@0@0@00p00p00000000000000000000000000p00000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000t.B,'*4=GmMtt/12345678;t0 &(/.<=Fx ~ } R[\abi+R[zNW^l,:&\jmv,:gp>I    !0!I!$%))}**8,?,,,....e1k1l1s1b3f3 444466+6/6667777NCTC EEIIVLWLNNOOvRyRRIM-6 7@=Cmx<Xz{~ ?ITZ)/~!!y%}%%%''P)Z)))))P*R*****"+*+Z+c+++00N0P0$3)3t33k8o8::<<`AcACCEEFFFGGHJJ0L;LLLMNPPR#RRRCOACOA Bart Kempen84-Kzg  ^ `OJPJQJo(-^`OJQJ^Jo(oWW^W`OJQJ^Jo(''^'`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(g g ^g `OJQJ^Jo(o7#7#^7#`OJQJ^Jo(84-K40@qqO^qq4 QRP@PP,@P@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"Aʋlʋ E* E*!24XRXR3H(?Verkeer en veiligheidRiekele van der Merk Bart Kempen Oh+'0 0< X d p |Verkeer en veiligheid1erkRiekele van der Merk1iekiek Normal.dot  Bart Kempener 4arMicrosoft Word 10.0@2~@aL@aL@=죦 E՜.+,0 hp  Unknown Organizationi*XRA Verkeer en veiligheid Titel  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdehRoot Entry F~j1Table=21WordDocument&xSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObjj  FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q